01
Greece Name Day
Adamantios
Afrodite
Akrivi
Antigoni
Aspasia
Athina
Cleo
Cleopatra
Coralia
Diamanto
Dioni
Dodoni
Efterpi
Elpiniki
Erasmia
Erato
Haido
Hariklia
Ismene
Joshua
Kalliroi
Kallisti
Kleoniki
Mando
Margaret
Marianthi
Meletios
Melpomeni
Mosho
Ourania
Pandora
Penelope
Polimnia
Poliniki
Polytimi
Rallia
Rallis
Sapfo
Simeon
Terpsihori
Thalia
Theano
Theonimphi