10
Greece Name Day
Anaksimenis
Dimosthenes
Dionisis
Epaminondas
Eteoklis
Fokion
Hercules
Homer
Ifestion
Isocrates
Maximos
Miltiadis
Parmenion
Pelopidas
Pericles
Philopimin
Pindaros
Polyvios
Promitheas
Socrates
Sofocles
Themistoklis
Theofrastos
Thiseas
Timothy
Xenofon
Zinon