21
All Countries Name Day
Austria
Aloisius v. G.
Croatia
Alojzije Gonzaga
Czech Republic
Alois
Estonia
Ahti
Ahto
Finland
Ahti
Ahto
France
Eté
Germany
Alois
Aloisia
Alban
Greece
Afrodisios
Hungary
Alajos
Leila
Italy
S. Luigi Gonzaga
Luisa
Raul
Latvia
Egita
Emils
Karla
Lithuania
Alicija
Aloyzas
Galminas
Poland
Albaniusz
Alicja
Alojza
Slovak Republic
Alojz
Sweden
Alf
Ukraine
Julian
Julius